Catálogo | MAGNANI

iPRD-DC 40r 800PV modular SPD - 2P -840V

SKU A9L40271 Schneider Electric

iPRD-DC 40r 1000PV modular SPD - 2P- 100

SKU A9L40281 Schneider Electric

iPRD 40r 40 kA 460V 3P

SKU A9L40321 Schneider Electric

ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX/RDM

SKU 911401756672 Philips Lighting

ZXP399 sub-controller 12V 8 port DMX

SKU 911401756662 Philips Lighting

ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX/RDM

SKU 911401756652 Philips Lighting

ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX

SKU 911401756642 Philips Lighting

ZXP399 standalone controller 12V DMX

SKU 911401756632 Philips Lighting

ZXP399 main controller DMX/RDM

SKU 911401756622 Philips Lighting

ZXP399 main controller DMX

SKU 911401756612 Philips Lighting

ZXP399 endcap male connector (20 pcs)

SKU 911401742402 Philips Lighting

ZXP399 endcap female connector (20 pcs)

SKU 911401742412 Philips Lighting