CABLE BLINDADO 1 PAR X 1.31MM2 105ºC BG

SKU PLIBG1216 Prysmian

CABLE BLINDADO 2 PARES 1.31MM2 105ºC BG

SKU PLIBG2216 Prysmian

CABLE BLINDADO 2 PARES 1.35MM2 105ºC BG+BI

SKU PLIBG+BI2216 Prysmian

CABLE BLINDADO 4 PARES 1.35MM2 105ºC BG+BI

SKU PLIBG+BI4216 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 19X2,15 70MM2

SKU CADC70 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 19X2,52 95MM2

SKU CADC95 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 19X2,85 120MM2

SKU CADC120 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 7X1,35 10MM2

SKU CADC10 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 7X1,70 16MM2

SKU CADC16 Prysmian

CABLE DESNUDO CU. 7X2,15 25MM2

SKU CADC25 Prysmian